Νομικό Πλαίσιο

Όροι χρήσης

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.hellasdirect.gr/walletplus και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της HD 360 Limited (στο εξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής και αφορούν τόσο στα μέλη της ιστοσελίδας μας όσο και στους επισκέπτες/χρήστες.

Η ιστοσελίδα μας διέπεται από τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από την Πολιτική για χρήση Cookies.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η HD 360 Limited καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της HD 360 Limited για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ αφορμής της χρήσης αυτής.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την HD360 Limited, συλλέγονται από την HD 360 Limited από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν απόψεις, ούτε εκφράζουν θέσεις της HD360 Limited.

Η εταιρία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την HD 360 Limited ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η εταιρία δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η HD 360 Limited δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η HD 360 Limited δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της HD 360 Limited ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της HD 360 Limited ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η HD 360 Limited χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά της χρήσης αυτής και σε σχέση με αυτή, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της HD360 Limited, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η HD 360 Limited εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία εκ του λόγου αυτού.

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας προέρχονται από εμπορικές πηγές και θεωρούνται αξιόπιστες. Η HD 360 Limited δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για το υλικό που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας το οποίο παρέχεται χωρίς χρέωση και «ως έχει». Η HD 360 Limited διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή/και να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιοδήποτε λόγο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν προκληθεί από την εμπιστοσύνη που έδειξε ο χρήστης σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε κατά παραπομπή σελίδας (linked site) ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων στην ιστοσελίδα. Η HD 360 Limited και οι εκπρόσωποί της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν ευθύνονται για ζημιές που προκαλούνται ή ιούς που προσβάλλουν υπολογιστές ή άλλη ιδιοκτησία των χρηστών που ενδεχομένως να σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση στην ιστοσελίδα αυτή ή κατά παραπομπής της σελίδας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους. Στην HD 360 Limited δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες και Ευρωπαϊκές Οδηγίες που τυγχάνουν εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού και ως “GDPR”) που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και η προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη, διαχείριση, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, διάβασε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας μας εδώ.

Πολιτική για τα Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies με αυστηρή πολιτική για την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Με την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα μας αποδέχεσαι τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες διάβασε εδώ.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η HD 360 Limited διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι θα έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στους όρους χρήσης θα σε ειδοποιήσουμε μέσω των υπηρεσιών μας ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα για να σου δοθεί η ευκαιρία να μελετήσεις τους νέους όρους και να αποφασίσεις εάν συμφωνείς ή όχι με αυτούς.

Στοιχεία επικοινωνίας

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σου. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείς να στείλεις email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στο dpo@hellasdirect.gr. Εναλλακτικά, κάλεσέ μας στο 212 222 9999.

Έλα να τα πούμε