Καλύπτει το 100% της αξίας του, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον €900/τ.μ.
Είναι 3μηνης ή μεγαλύτερης διάρκειας. Η έκπτωση προσαρμόζεται αναλογικά.
Περιλαμβάνει τις καλύψεις σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.